Kas Triinud on ka triinud?

ehk nime "Triin" ja perekonna Trinus seostest

Rene Saarsoo

Sissejuhatus

Hunteri esimene postulaat väidab: „kõik Triinud ei ole tingimata triinud”. Ja nagu vast iga trinoloog teab - nii see tõepoolest on. Aga kas nende seas, kes Triin-nime ei kanna, triinusid pole? Siinkohal tõstavad kindlasti kisa samuti õite mitmed trinoloogid, kes oma pikkade kogemuste põhjal kindlalt väidavad, et triinusid võib päris kindlasti kohata igasuguse nime all (Andersen 1990, 1995). Aga see kõik on siiski üpris ebamäärane...

Kas need, kes pole Triin-nimelised on vaid harva triinud?

Kas need, kes Triinu nime kannavad on suures enamuses ka triinud?

Kõikidele nendele küsimustele on raske kiiresti täpsemat vastust anda. Isegi vaid mõnele nende seast. Aga me siiski püüdsime: mille tulemusena siis ka järgnev uurimus.

Materjal ja metoodika

Küsitlesime kahte kodanike-gruppi. Kumbki grupp koosnes kahest rühmast. Esimeses rühmas olid ühesuguste nimedega inimesed ja teises erinevaid nimesid kandvad inimesed, vastavalt olid seega esimeses grupis rühm Triin-nimelisi ja rühm teisi nimesid kandvad isikud ning teises grupis rühm Helen-nimelisi ja rühm teisi nimesid kandvaid isikuid. Eesmärgiks oli teada saada, kas on olulisi erinevusi Triin-nimeliste ja teisi nimesid kandvate isikute vastustes, sealjuures kasutades teist gruppi kontrollgrupina, et välistada need erinevused vastustes, mis võiksid olla tingitud lihtsalt sellest, et ühes rühmas on ühenimelised ja teises erinimelised isikud.

Puht majanduslikel kaalutlustel otsustasime oma uurimuse läbi viia võimalikelt lihtsate vahenditega. Meetodiks sai seega valitud elektronposti teel laialisaadetav küsitlusleht. Algselt saatsime vastavad lehed umbes 150-le Triinu nime kandvale kodanikule ja sama paljudele juhuslikult valitud elektronposti aadressi omanikule (edaspidi nimetame neid küsitletuid esimeseks grupiks). Kahjuks alles siis, kui olime saanud juba tagasi täidetud ankeedid, taipasime oma viga ja lõime võimalikult kiiresti ka kontrollgrupi, kelleks sai valitud analoogselt eelmistega üks grupp ühenimelisi isikuid (antud juhul Helen'id) ja sama suur grupp erinimelisi isikuid (edaspidi nimetame neid ja Helen-nimelisi teiseks grupiks). Kahjuks tuleb tunnistada, et kontrollgrupp ei saanud päris sama suur, kui esialgne grupp (jäädes tervelt 100 isiku võrra väiksemaks - mis tulenes asjaolust, et me ei suutnud leida sama palju Helen-nimelisi kodanikke, kui olime leidnud Triin-nimelisi).

Küsitlusleht koosnes 28-st küsimusest ja nägi välja selline, nagu näidatud lisas 1.

Lisaks tuleb ära mainida, et küsitletute e-maili aadressid sai hangitud ühelt poolt Tartu Ülikooli arvutivõrgust ja teisalt www.mail.ee elektronposti aadresside kataloogist. Kuna esimesele grupile sai saadetud küsitlus, kus oli ära mainitud, et uurimust teostab Eesti Trinoloogide Maja ja antud ka vastav võrguaadress, siis tingimuste võrdsustamiseks kirjutasime teisele grupile saadetud küsitluses, et küsitlust teostab Eesti Helenoloogide Klubi ja andsime ka vastava võrguaadressi, kuhu olime kiirkorras üles sättinud suhteliselt Trinoloogialehe sarnase lehekülje - www.hot.ee/helenoloogia.

Teisele grupile saadetud küsitlusleht nägi välja selline, nagu näidatud lisas 2.

Tulemused

Nagu näitab tabel 1, jõudsid väljasaadetud 521-st kirjast oma adressaadini 433 ehk siis 83%, st. et 88 kirja kohta saime elektroonilise posti kohale toimetamise süsteemilt (Mail Delivery Subsystem) teate, et vastavatele aadressidele polnud võimalik kirju kohale toimetada - reeglina vastava aadressi puudumise tõttu. Kusjuures esimeses grupis oli kohalejõudmise osakaal 90% ning teises grupis 73%. Küsitlusele vastas 14% küsitluse kätte saanud isikutest (vähemasti oli see jõudnud nende e-posti aadressini, iseasi, kas nad saadud kirja ka lugesid).

Triin Teised nimed Helen Teised nimed
Kirju saadetud 150 159 106 106
Kohale jõudnud 131 148 64 90
Vastanud 20 18 14 6
Vastanute % 15,3% 12,2% 21,8% 6,6%
Keskmine 13,8% 14,2%

Tabel 1. Küsitlusele vastanute arv.

Järgnevalt on ära toodud joonised, mis kajastavad esimese kümne küsimuse vastuseid.

Kõige südamelähedasem loom (tulpdiagramm)

Joonis 1. Milline loom on teile kõige südamelähedasem? Enim eelistatakse alati lepatriinut, kes on eriti soositud Triin-nimeliste hulgas, mis on arusaadavatel põhjustel ka täiesti loomulik (Laanemets 1993).

Juuste pikkus (tulpdiagramm)

Joonis 2. Kui pikad on teie juuksed? Enim vastatakse „just parasjagu pikad”, kuid tasub tähele panna, et nii Triin-nimelised, kui Helen-nimelised vastavad märksa enam „lühikesed”.

Mis on triibuline ja jookseb (tulpdiagramm)

Joonis 3. Mis see on - triibuline ja jookseb? Helen- ja Triin-nimelised eelistavad enim Sipsikut, samas kui ülejäänud kalduvad kindlalt sebra poole.

Esimene liigutus ärgates (tulpdiagramm)

Joonis 4. Mis on teie esimene liigutus hommikul ärgates? Eelistatuim on „hoop äratuskellale”, sellele järgneb „suur haigutus”.

Kus suitsu seal... (tulpdiagramm)

Joonis 5. Kus suitsu seal... Esikohal on raudselt „Tuli” aga märkimisväärne on fakt, et Triin-nimeliste seas on üsna arvukalt valitud vastuseks ka „Mina”, mida teistest vaid üksikud on teinud.

Kõige parem nina tühjendamise koht (tulpdiagramm)

Joonis 6. Kuhu on kõige parem nina tühjendada? Absoluutselt on enim soositud „pitsiline taskurätt”, kuid Triin-nimeliste hulgas on paljudel juhtudel valitud „Varukas”.

Millal tavaliselt nutate (tulpdiagramm)

Joonis 7. Millal te tavaliselt nutate? Siis kui… Kõigi hulgas on üsna palju neid, kes on valinud „siis kui valus on” ja „siis kui üksi olen”, aga esimeses grupis vastatakse enim „siis kui tuul silmis vee välja uhub”, mida teises grupis vaid üks isik on valinud. See erinevus võib olla üpris tõenäoliselt tingitud esimese ja teise grupi küsitlemise ajalisest vahest: teise grupi seas viidi läbi küsitlus siis kui ilmad olid juba soojemad ning seega polnud ka külmad tuuleiilid enam nii suureks mureks. Märksa olulisem on aga see, et Triin-nimeliste seas vastatakse erinevalt kõigist teistest päris mitmel juhul ka „siis kui kured lõunamaale lendavad”.

Miks selline nimi (tulpdiagramm)

Joonis 8. Miks on teil just selline nimi? Selle küsimuse puhul pole erinevate rühmade vahel mingeid olulisi erinevusi.

Kõige magusam (tulpdiagramm)

Joonis 9. Mis on kõige magusam? Ka selle küsimuse vastuste seas pole eri-rühmade vahel olulisi erinevusi.

Vägevaim superkangelane (tulpdiagramm)

Joonis 10. Kes on vägevaim superkangelane? Praktiliselt kõigis vastanute rühmades on võrdselt eelistatud vastusteks „Hunt Kriimsilm” ja „Krokodill Gena”, ent Triin-nimeliste seas on juhtival kohal „Reinuvader Rebane”, keda teistes rühmades väga vähe pakutud on.

Küsitluse teine ja kolmas osa ei toonud välja eriti mainimisväärseid erinevusi erinevate gruppide ja/või rühmade vahel. Toome siiski järgnevalt ära mõningad andmed, mida saime.

Tabel 2 annab ülevaate vastustest, mida üldiselt küsimustele vastuseks anti.

Nr. Sõna Esimene seos
1 Ülane Kevad, mets, lilled, mürgine...
2 Kiilaspäisus Mehed, vanamehed, vanaisa...
3 Meierei Piim, piimatooted, maakoht...
4 Pii 3,14 , matemaatika, kamm, hammas...
5 Rakvere raibe Kollane põld, suvi, nuhtlus...
6 Hajameelsus Mina, professorid...
7 Võrratus Matemaatika, midagi pööraselt vahvat...
8 Lakk Hobuselakk, põrandalakk, juukselakk, küünelakk...
9 Murd Matemaatika, luumurd...
10 Käokann Mingi lill?, kägu, kastekann, käo tagumik...
11 Tall Hobused, lambad...
12 Kõhuvalu Jube asi, eile/täna valutas...

 Tabel 2. Mis teile seostub kõige esimesena, kui te loete järgnevaid sõnu?

Vastajate sünnikodu osas mingeid ootamatuid tendentse polnud - loomulikult oli palju vastajaid Tallinnast ja Tartust.

Vastanute keskmine vanus oli 21 aastat, olles sama ka kõigis gruppides eraldi.

Ilusad poisslapse nimed olid kõik erinevad (vaid ühte nime pakuti topelt).

Valgusfoorivärvidest eelistati eelkõige rohelist (joonis 11).

Lemmikvärv valgusfooris (tulpdiagramm)

Joonis 11. Lemmikvärv valgusfooris. Eri-rühmade ja -gruppide vahel olulised erinevused puuduvad.

Küsimus „miks?” ebaõnnestus täielikult, kuna vastati hoopis küsimusele „miks on just see teie lemmikvärv valgusfooris?”.

Küsimus „kuidas saab moos kommi sisse?” ei andnud samuti erilisi tulemusi.

Arutelu

Esimese grupi tagasiside oli igati ootuspärane (tabel 1): Triin-nimelistelt ~15 % ja teistelt natuke vähem ~12%. Kuna küsitluslehel oli kirjas, et tegemist on trinoloogilise uurimistööga, siis oli loogiline, et Triin-nimelised ennast rohkem asjaga seotuna tunnevad ja seega ka aktiivsemalt tagasisidet annavad. Kuid teises grupis olid tulemused üllatavad: Helen-nimelistest vastasid tervelt ~22% kuid teiste nimede omanikest kõigest ~7%. Kusjuures teiste nimedega isikutele jõudis kohale märksa suurem hulk kirju kui Helen-nimelistele ning erinevus polnud mitte üksnes vastanute protsendis vaid ka nende arvus. Millest selline drastiline erinevus tingitud võis olla jääb aga mõistatuseks.

Kuna teise grupi mitte Helen-nimeliste vastajate arv oli liialt väike, siis edaspidises jutus, me neid tulemusi eriti arvestada ei saa.

Küsitluse esimese osa iga küsimuse kohta on selguse mõttes järeldused ära toodud iga joonise all eraldi (joonised 1 - 10).

Juhiksin esmalt tähelepanu joonistele 2 ja 3, kus ilmnevad erinevused Triin-nimeliste ja teiste nimedega isikute vastuste vahel ent kuna täpselt samasugused erinevused on ka teises grupis Helen-nimeliste ja teiste nimedega isikute vastuste vahel, siis saame need andmed oma edasistest analüüsidest kõrvale heita kui pseudoerinevused.

Tõelisi erinevusi Triin-nimeliste ja teiste nimedega isikute vastuste vahel näitavad aga joonised 5, 6, 7 ja 10. Nende nelja puhul eelistavad Triin-nimelised teatud vastuseid enam kui seda teevad teisi nimesid kandvad kodanikud kusjuures eriti drastiline on erinevus 10. küsimuse puhul (joonis 10), kus Triin-nimelised eelistavad enim vastust „Reinuvader Rebane”, mis teiste rühmade puhul leiab vastuseks valimist vaid mõnel üksikul juhul.

Eelnevast võib seega järeldada, et on olulised erinevused Triin-nimeliste ja teisi nimesid kandvate isikute vahel. Erinevused pole küll suured ja drastilised ja ei avaldu alati (mitte iga küsimuse puhul), ent nad siiski on.

Arvestades mainekate trinoloogide tähelepanekuid (Pauls 1942, Laanemets 1993, Welling 1999) on tõenäoline, et nimetatud erinevused on tingitud sellest, et Triin-nimeliste isikute seas on rohkem triine kui teisi nimesid kandvate isikute seas.

Kokkuvõte

Esineb selge erinevus nime „Triin” kandvate isikute ja teiste nimedega isikute vahel. Seda, et erinevused on tingitud sellest, et esimeste seas on rohkem perekonna trinus esindajaid ei saa me küll kindlalt väita, sest antud uurimus on selliste järelduste tegemiseks liialt pealiskaudne. Kindlasti on aga selge, et vastavatel sellekohastel edasistel uuringutel on suur perspektiiv anda trinoloogiale äärmiselt väärtuslikke ja vajalikke andmeid.

Tänud

Tänan südamest nii enda kui Eesti Trinoloogide Maja poolt kõiki neid, kes laialisaadetud küsitluslehtedele lahkelt vastama nõustusid. Suur-suur tänu Triinudele, Helenitele ja kõigile teistele - ilma teieta poleks see uurimus teoks saanud.

Viited

  1. Andersen, Ern 1990. The Trinus family: Ecology.
  2. Andersen, Ern 1995. The Trinus family: Ecology (second edition).
  3. Laanemets, Manivald 1993. Trinoloogiline abimees.
  4. Pauls, Martins 1942. Principles in genetics of Trinus urbanus.
  5. Welling, Oscar 1999. Modern demonology. 670 - 674.

Kirjutatud 1. jaanuaril 2002.

Trinoloogialeht

Eesti Trinoloogide Maja. Eesti trinoloogiahuviliste avalik kogunemiskoht. info@triin.net

Peamenüü

Samal teemal

RSS, RSS kommentaarid, XHTML, CSS, AA