Küsitluse tulemused: Mida arvad uuest triinulehest?

Probleem

Küsitluse eesmärgiks de jure oli uurida, mida arvavad Triinulehe külastajad sellest leheküljest. Punktid, mida see uurimus peaks käsitlema olid järgmised:

Küsitluse eesmärgiks de facto oli aga saada kokku üks küsitlus, mille abil pääseda statistika eksamile.

Metoodika

Küsitlus, mis koosnes 13-st küsimusest, paigutati Triinulehe avalehele nii, et kõik lehe külastajad seda kohe esimese asjana näha said.

Küsitluse korrektset täitmist kontrollis programm, mis valede väärtuste ja/või osade küsimuste täitmatajätmise puhul kasutajat sellest probleemist teavitas ning keeldus andmeid vastu võtmast seni, kuni kasutaja oli vastavad parandused oma vastustesse sisse viinud. Vastused salvestati andmebaasi.

Selleks, et üks külaline ei saaks küsitlusele, kas siis tahtlikult või tahtmatult, korduvalt vastata, salvestati ka kõigi vastanute IP-aadressid ning ühelt IP-aadressilt võeti vastu vaid üks komplekt vastuseid.

Kuna Triinulehe valmimine võttis üle ootuste kaua aega, siis ei olnud enam mõeldav kasutada passiivset taktikat - oodata Triinulehele saabuvaid juhuslikke külastajaid siit ja sealt ning loota, et mõned neist vastavad. Tuli kasutusele võtta aktiivne taktika - Triinulehele aadress ja info seal toimuva küsitlusega avaldati küllaltki suure kasutajate hulgaga planet.ee foorumis.

Üksikuid küsitlusele vastajaid tuli ka väljastpoolt seda lehte ent nende arv jäi oletatavasti suurde vähemusse. Tegelikku infot selle kohta, kuskohast (millistelt aadressidelt) seda küsitlust vastama tuldi, lihtsalt pole.

Seetõttu ei kajasta ka antud uurimus mitte niivõrd Triinulehe külastajate arvamust sellest kuivõrd pigem planet.ee foorumi kasutajate arvamust.

Tulemused

Üldised parameetrid

Küsitlusele vastanute koguarv oli 24.

Sooline jaotus

Joonis 1. Sooline jaotus: enamiku vastanutest moodustasid mehed.

Enamiku vastanutest moodustasid mehed (87%), naisi oli vaid 3 (13%) (vaata joonis 1).

Vanuseline jaotus

Joonis 2. Vanuseline jaotus: nooremaid vastajaid oli rohkem.

Vanim vastaja oli 27 ning noorim 13 aastane. Vastanute keskmine vanus 17.29 mediaan 16. Nagu jooniselt 2 selgesti nähtub, oli nooremaid vastajaid rohkem kui vanemaid.

Vastajate haridus

Joonis 3. Vastajate haridus.

Kõige rohkem oli vastanute seas põhikooliõpilasi (11). Tudengeid oli 7, põhikooli lõpetanuid 5 ning neid kes lõpetanud gümnaasiumi, aga mitte läinud ülikooli vaid üks (vaata joonis 3).

Triinud ja varemkülastanud

Küsitlusele vastas vaid üks Triinunimeline isik.

Varem Triinulehte külastanud vastajaid oli vaid 3.

Arvamus võrreldes vanaga

Arvamus võrreldes vana versiooniga

Joonis 4. Vastajate arvamus uuest leheküljest võrreldes vana versiooniga.

Võrreldes vana leheküljega leiti keskmiselt, et lehekülg on natukene parem kui vana versioon (vaata joonis 4). Ehk siis täpsemalt oli keskmine hinnang 2.29 palli skaalal 0 kuni 4.

Mis meeldib ja mis mitte

Mis enim meeldib ja mis enim häirib

Joonis 5. Mis Triinulehel enim meeldib ja mis enim härib.

Kõige enam meeldis külastajatele, et lehel räägiti triinudest. Järgnesid lähtekood ning kujundus. Navigatsiooni ja sisu pidasid võrdselt parimateks kaks vastajat (vaata joonis 5).

Kõige rohkem häiris kasutajaid lehekülje kujundus. Järgnesid navigatsioon ning seejärel võrdselt sisu ja asjaolu et lehel räägitakse triinudest. Keegi ei valinud lehekülje lähtekoodi kui kõige ebameeldivamat asja lehel (vaata joonis 5).

Kommenteerimise süsteem

Arvamused kommenteerimise süsteemi kohta

Joonis 6. Mida külastajad arvavad HTML-baasil kommenteerimis-süsteemist.

Võrdselt enim leiti, et kommenteerimise süsteem on väga hea ning et see kujutab endast potentsiaalset turvaauku. Seda, et selline süsteem on halvasti läbi mõeldud, liiga keerukas ning halb mõte leidsid peaaegu võrdne hulk vastajaid - ent need variandid said poole vähem hääli kui nimetatud kaks populaarseimat (vaata joonis 6).

Kommenteerimise süsteemi kommentaariks kirjutati palju igasugust jama, mis üldse seda süsteemi ei puudutanud.

Üks arvamus, mis seal kordus, oli see, et arvamust võrreldes vana leheküljega oleks pidanud küsima vaid neilt kes olid vana lehte enne näinud. Samas oli mõeldud, et ka need, kes pole vana varianti näinud saavad seda külastada ning selle põhjal hinnangu anda. Järelikult polnud see iseenesest mõistetav ning oleks tulnud vastajaid selle osas juhendada.

Mitmed vastajad, kes olid seda süsteemi potentsiaalseks turvaauguks pidanud, olid oma kommentaarides vihjanud sellele, et kasutaja võib sisestada mingit HTML-koodi, mis võib lehekülje väljanägemise untsu keerata. Ühtegi nende toodud näidet ei lubanud antud kommenteerimise süsteem aga sisestada.

Veel

Mida arvati triinulehe kui sellise ideest

Joonis 7. Mida külastajad arvavad mõttest teha triinudest lehekülg.

Jooniselt 7 on näha, et üle poolte vastanutest leidis, et idee teha triinudest lehekülg on veidravõitu. Järgnesid „geniaalne”, „Lahe”, „Haiglane”, „Lollus”, „Lapsik” ning „Igav/Tavaline”. Keegi ei pidanud seda mõtet hullumeelseks.

Millised on külastajate plaanid Triinulehe suhtes tulevikus

Joonis 8. Millised on külastajate plaanid Triinulehe suhtes tulevikus.

Peaaegu pooled vastanutest arvasid, et külastavad triinulehte teinekordki. Sellele järgnesid variandid „Ei külasta enam kunagi”, „Hakkan korraldama DDOS rünnakuid triinulehe serveri pihta”, „Tutvustan triinulehte triinudele” ja „Tutvustan triinulehte paljudele oma sõpradele”. Vaid üks kasutaja teatas, et paneb triinulehe oma brauseri avaleheks. See vastaja kandis nime Triin või mõnda sellele sarnanevat nime. (joonis 8.)

Analüüsid

Kuna vastanute seas oli palju noori/kooliõpilasi, kelle peale seda lehte tehes kunagi polnud mõeldud, siis otsustasime uurida, kas on erinevus hinnangutes sellele, kas uus Triinuleht on parem kui vana.

Jagasime vastajad kahte gruppi: kooliõpilased ning mitte-kooliõpilased (vähemalt gümnaasiumi lõpetanud). Esimese grupi arvamus uuest lehest võrreldes vanaga oli keskmiselt 1,94 ning teise grupi oma 3. Paistis, et kõrgema haridusega külastajad hindavad lehte kõrgemalt, ent F-test näitas, et selline erinevus pole piisavalt oluline (usaldusnivoo on tervelt 30%, ületades soovitud 5 protsendilist olulisusnivood).

Mitmesugused muud analüüsimised osutusid liiga väikese vastuste arvu tõttu mõeldamatuteks.

Järeldused

Küsitlus hõlmas kasutajaid, kes otseselt pole triinulehe külastajad ning seetõttu ei saa teha selle põhjal järeldusi selle kohta, milline on Triinulehe tegelike harilike külastajate arvamus sellest lehest. Samuti oli küsitletute arv väga väike ning vaid 3 naist 21 mehe kohta on selgelt ebaproportsionaalne.

Küsitluse kõige selgem tulemus on see, et keskmiselt leitakse, et Triinuleht on jäänud vähemalt samale tasemele, ja pigem liikunud paremuse kui halvemuse poole, mis kahtlemata on positiivne uudis.

Selge on ka see, et lehe lähtekoodi osas pole kellelgi midagi negatiivset öelda olnud, mis on samuti hea uudis, sest just selle poole pealt on lehega kõige rohkem vaeva nähtud.

Teine selge trump on see, et lehekülg räägib triinudest. Jah, on ka neid kellele see ei meeldi, aga loodetavasti nad lihtsalt siis ei külasta Triinulehte enam, mitte ei hakka korraldama DDOS rünnakuid nagu mitmed küsitluses on lubanud.

Asjad mis aga vajavad parandamist on visuaalne disain ning navigatsioon. Kusjuures on arvestatav hulk inimesi kelle arvates just disain on selle lehe parim külg. Siiski kaalub paljude negatiivne arvamus kujundusest positiivse poole selgelt üle. Navigatsiooniga tasub lihtsalt parandada - see ei teeb head igale leheküljele.

Küsimusega kommenteerimissüsteemi kohta sai mindud üksjagu alt, sest variandid „Halvasti läbi mõeldud” ning „Halb mõte” ei anna tegelikult meile erilist informatsiooni. Küsitluses oleks tulnud küsida eraldi hinnangut (skaalal) kommenteerimissüsteemile ning seejärel anda valida, milliseid omadusi selle süsteemi juures problemaatilisteks peetakse. Nagu juba eelnevalt nimetatud, siis kõik väited, mis üritasid seda süsteemi näidata kui turvaauku, osutusid vääradeks.

Kokkuvõte

Küsitlus hõlmas liialt väikest hulka külastajaid, et selle põhjal väga selgeid järeldusi teha ning järgmine kord tuleks kindlasti korraldada taoline küsitlus suurema rahvahulgaga.

Sellest hoolimata tõi uurimus päevavalgele probleeme mida ma ise ei osanud oodata (disain), samuti toetas see minu kahtlusi mõne potentsiaalse probleemi osas (navigatsioon). Lisaks võis küsitluse põhjal öelda, et Triinuleht pole muutunud halvemaks, mis on igale veebilehepidajale kahtlemata hea uudis.

Kirjutatud 2. novembril 2004, viimati muudetud 15. novembril 2004.

Trinoloogialeht

Eesti Trinoloogide Maja. Eesti trinoloogiahuviliste avalik kogunemiskoht. info@triin.net

Peamenüü

Samal teemal

RSS, RSS kommentaarid, XHTML, CSS, AA